Honda

The Power of Dreams

   Youtube       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ

1. เงินบริจาคจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยที่ฮอนด้าได้สมทบเงินเข้ากองทุนจากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ฮอนด้า เพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2. ยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยยามฉุกเฉินดัดแปลงจากผลิตภัณฑ์ของฮอนด้า อาทิ รถพยาบาลฉุกเฉิน ที่ดัดแปลงจากรถฮอนด้า สเตปแวกอน สปาด้า รถพยาบาลดัดแปลงจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณไฟไซเรนและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นรถอำนวยการ สื่อสาร เรือพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าและชุดปั๊ม เครื่องตัดถ่าง ถุงยังชีพ ฯลฯ

3. อาสาสมัครจิตอาสา โดยพนักงานฮอนด้าและเครือข่าย

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 โดยมีน้ำท่วมพื้นที่ 150 ล้านไร่ ทั้งในพื้นที่ เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมใน 65 จังหวัดทั่วประเทศไทย สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนกว่า 13.59 ล้านคน โดยธนาคารโลกได้ ประเมินมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนั้นถึง 1.4 ล้านล้านบาท

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีโรงงานผลิตรถยนต์อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างรุนแรงจนต้องหยุดการผลิตเป็นเวลาเกือบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 หลังจากนั้น ฮอนด้าได้เร่งการฟื้นฟู และสามารถกลับมาเดินเครื่องผลิต รถยนต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยได้บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 100 ล้านบาท ในนามกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย เพื่อเป็น มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านสภากาชาดไทย

ฮอนด้าในฐานะหนึ่งในผู้ประสบภัยและตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงได้ผนึกกำลังกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประกาศจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2555 ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย เพื่อ เป็นกองทุนฉุกเฉินไว้ใช้ช่วยเหลือประชาชน ชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ดังเจตนารมณ์ ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์ คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป

โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าฯ จะร่วมสมทบเงินมูลค่า 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาท ต่อการ ขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาท ต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์หนึ่งหน่วย เพื่อสมทบ รายได้จากยอดขาย ผลิตภัณฑ์เข้าไว้ในกองทุนอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันกองทุนฯมียอดเงินสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 183 ล้านบาท ทั้งนี้กองทุนจะทยอยสะสม เงินเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเพดานการ สะสมเงินกองทุนไว้สูงสุดที่ 1,000 ล้านบาท สำหรับใช้ในกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวไทยในยาม ต้องเผชิญภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กองทุน ดังกล่าวได้อย่างทันทัวงที

ภารกิจ

1. ส่งมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นในกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสังคมไทยยามประสบภัยใน ภาวะวิกฤติระดับชาติจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนิน กิจกรรม

3. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ภาคประชาชนในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือและอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยามเกิดภัยพิบัติ

คณะกรรมการ

1. นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

2. นายไพรัช เผื่อนด้วง กรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

3. นางอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ กรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

4. นายเฉลิมเกียรติ นามเสถียร กรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

5. นางวาทินี เจียรพันธรักษา กรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

6. นายจักรพันธ์ อักษรดี กรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

7. นางสาววันดี ตั้งถวิลถาวร กรรมการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

หน่วยงานร่วมดำเนินการ

1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
2. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
3. สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย

เว็บไซต์: www.hondafundthailand.org