Honda

The Power of Dreams

   Youtube       
27 ธันวาคม 2559

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์
เพื่อพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย พร้อมส่งมอบถุงยังชีพ
จำนวน 2,500 ถุง รวมมูลค่า 1.9 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 10ธันวาคม ที่ผ่านมา กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกำลังกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนชาวไทยภาคใต้ที่กำลังประสบอุทกภัยซึ่งเป็นผลกระทบจากมรสุมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งในขณะนี้มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 100,000ครัวเรือน โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช  พัทลุง และ สุราษฎร์ธานี

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยขอร่วมเป็นกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้ โดยได้ส่งถุงยังชีพ และน้ำดื่มฮอนด้าเคียงข้างไทย มูลค่ารวม 1.9ล้านบาท ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจส่งมอบความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยส่งมอบให้พี่น้องจังหวัด นครศรีธรรมราชและพัทลุง  จังหวัดละ 1,000ชุด และพี่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 500ชุด รวม 2,500ชุด

จากปณิธานในการจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยหนาว ภัยแล้ง โดยกองทุนฯ มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่องครอบคลุม 4ด้าน อาทิ 1.ด้านเงินทุน ด้วยการสมทบเงินเข้ากองทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้า ปัจจุบันมีเงินสมทบเข้ากองทุนฯ แล้วถึง 1,000ล้านบาท  2.ด้านวัสดุอุปกรณ์  3.ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4.ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ  กิจกรรมที่ทางกองทุน ฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ การสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อการจัดการน้ำที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี การส่งมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านภัยหนาวและน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ การส่งมอบรถพยาบาลดัดแปลงจากสเตปแวกอน สปาด้า และจักรยานยนต์ดัดแปลงจาก  ฮอนด้า ซีบีอาร์250อาร์ การจัดฝึกอบรมความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม การจัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยขั้นก้าวหน้าให้กับทีมรถจักรยานยนต์พยาบาล  เป็นต้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี